چارت ترمي و سرفصل
#نام رشتهمقطعشرحدانلوددانلود
1 الكتروتكنيك - برق صنعتيکارداني پيوستهکلي چارت ترمي سرفصل دروس
2 كامپيوتر-نرم افزار كامپيوترکارداني پيوستهکلي چارت ترمي سرفصل دروس
3 مديريت صنعتيکارداني ناپيوستهکلي چارت ترمي سرفصل دروس
4 دريانوردي - حمل و نقل درياييکارشناسي ارشد ناپيوستهکلي چارت ترمي سرفصل دروس
5 دريانوردي - حمل و نقل درياييکارشناسي ارشد ناپيوستهورودي 94 و 95 چارت ترمي سرفصل دروس
6 دريانوردي - حمل و نقل درياييکارشناسي ارشد ناپيوستهورودي 96 به بعد چارت ترمي سرفصل دروس
7 مديريت صنعتيکارشناسي ارشد ناپيوستهکلي چارت ترمي سرفصل دروس
8 مهندسي نفت-مهندسي بهره برداريکارشناسي ارشد ناپيوسته(با ليسانس نفت) چارت ترمي سرفصل دروس
9 مهندسي نفت-مهندسي بهره برداريکارشناسي ارشد ناپيوسته(ليسانس غير نفت) چارت ترمي سرفصل دروس
10 مهندسي نفت-مهندسي حفاريکارشناسي ارشد ناپيوسته(با ليسانس نفت) چارت ترمي سرفصل دروس
11 مهندسي نفت-مهندسي حفاريکارشناسي ارشد ناپيوسته(ليسانس غير نفت) چارت ترمي سرفصل دروس
12 مهندسي نفت-مهندسي مخازن هيدروکربوريکارشناسي ارشد ناپيوسته(با ليسانس نفت) چارت ترمي سرفصل دروس
13 مهندسي نفت-مهندسي مخازن هيدروکربوريکارشناسي ارشد ناپيوسته(ليسانس غير نفت) چارت ترمي سرفصل دروس
14 دريانوردي-ناوبريکارشناسي پيوستهکلي چارت ترمي سرفصل دروس
15 دريانوردي-ناوبريکارشناسي پيوستهورودي 94 به بعد چارت ترمي سرفصل دروس
16 مديريت وكميسردرياييکارشناسي پيوستهکلي چارت ترمي سرفصل دروس
17 مديريت صنعتيکارشناسي پيوستهورودي قبل از 95 چارت ترمي سرفصل دروس
18 مديريت صنعتيکارشناسي پيوستهورودي 95 و بعد چارت ترمي سرفصل دروس
19 مديريت و بازرگاني درياييکارشناسي پيوستهکلي چارت ترمي سرفصل دروس
20 مهندسي نفت-مهندسي بهره برداري از منابع نفتکارشناسي پيوستهورودي 93 به بعد چارت ترمي سرفصل دروس
21 مهندسي نفت-مهندسي بهره برداري از منابع نفتکارشناسي پيوستهورودي 91 چارت ترمي سرفصل دروس
22 مهندسي نفت-مهندسي حفاري و استخراج نفتکارشناسي پيوستهورودي 93 به بعد چارت ترمي سرفصل دروس
23 مهندسي نفت-مهندسي حفاري و استخراج نفتکارشناسي پيوستهورودي 89 چارت ترمي سرفصل دروس
24 مهندسي نفت-مهندسي حفاري و استخراج نفتکارشناسي پيوستهورودي 90 چارت ترمي سرفصل دروس
25 مهندسي نفت-مهندسي مخازن نفتکارشناسي پيوستهورودي 93 به بعد چارت ترمي سرفصل دروس
26 مهندسي نفت-مهندسي مخازن نفتکارشناسي پيوستهورودي 91 چارت ترمي سرفصل دروس
27 مهندسي کشتي (موتور)کارشناسي پيوستهکلي چارت ترمي سرفصل دروس
28 مهندسي تكنولوژي برق- قدرتکارشناسي ناپيوستهکلي چارت ترمي سرفصل دروس
29 مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوترکارشناسي ناپيوستهکلي چارت ترمي سرفصل دروس
بازدید امروز:59
بازدید ديروز:852
آنلاين:40
بازدید ماه جاري:6603
بازدید ماه قبل:24239
کل بازديد:555104