چارت ترمي و سرفصل
#نام رشتهمقطعشرحدانلوددانلود
1 الكتروتكنيك - برق صنعتيکارداني پيوستهکلي چارت ترمي سرفصل دروس
2 كامپيوتر-نرم افزار كامپيوترکارداني پيوستهکلي چارت ترمي سرفصل دروس
3 مديريت صنعتيکارداني ناپيوستهکلي چارت ترمي سرفصل دروس
4 مهندسي برق قدرتکارشناسي ارشد پيوستهغيرمرتبط-دانشجوياني که مدرك کارشناسي آنان رشته مهندسي برق قدرت نمي باشد چارت ترمي سرفصل دروس
5 مهندسي برق قدرتکارشناسي ارشد پيوستهمرتبط-دانشجوياني که مدرك کارشناسي آنان رشته مهندسي برق قدرت مي باشد. چارت ترمي سرفصل دروس
6 دريانوردي - حمل و نقل درياييکارشناسي ارشد ناپيوستهغير مرتبط-مدرك کارشناسي آنان مديريت بازرگاني دريايي و مديريت کميسردريايي نمي باشد چارت ترمي سرفصل دروس
7 دريانوردي - حمل و نقل درياييکارشناسي ارشد ناپيوستهمدرك کارشناسي آنان مديريت بازرگاني دريايي و مديريت کميسردريايي مي باشد چارت ترمي سرفصل دروس
8 مديريت صنعتيکارشناسي ارشد ناپيوستهبراي ورودي هاي 96 و قبل چارت ترمي سرفصل دروس
9 مديريت صنعتي-توليد و عملياتکارشناسي ارشد ناپيوستهبراي ورودي هاي 97 به بعد چارت ترمي سرفصل دروس
10 مهندسي نفت-مهندسي بهره برداريکارشناسي ارشد ناپيوسته(با ليسانس نفت) چارت ترمي سرفصل دروس
11 مهندسي نفت-مهندسي بهره برداريکارشناسي ارشد ناپيوسته(ليسانس غير نفت) چارت ترمي سرفصل دروس
12 مهندسي نفت-مهندسي حفاريکارشناسي ارشد ناپيوسته(با ليسانس نفت) چارت ترمي سرفصل دروس
13 مهندسي نفت-مهندسي حفاريکارشناسي ارشد ناپيوسته(ليسانس غير نفت) چارت ترمي سرفصل دروس
14 مهندسي نفت-مهندسي مخازن هيدروکربوريکارشناسي ارشد ناپيوسته(با ليسانس نفت) چارت ترمي سرفصل دروس
15 مهندسي نفت-مهندسي مخازن هيدروکربوريکارشناسي ارشد ناپيوسته(ليسانس غير نفت) چارت ترمي سرفصل دروس
16 مديريت وكميسردرياييکارشناسي پيوستهکلي چارت ترمي سرفصل دروس
17 مديريت صنعتيکارشناسي پيوستهورودي قبل از 95 چارت ترمي سرفصل دروس
18 مديريت صنعتيکارشناسي پيوستهورودي 95 و بعد چارت ترمي سرفصل دروس
19 مديريت و بازرگاني درياييکارشناسي پيوستهکلي چارت ترمي سرفصل دروس
20 مهندسي دريا - دريانورديکارشناسي پيوستهورودي 94 به بعد چارت ترمي سرفصل دروس
21 مهندسي دريا - ناوبريکارشناسي پيوسته93 به قبل چارت ترمي سرفصل دروس
22 مهندسي نفت-مهندسي بهره برداري از منابع نفتکارشناسي پيوستهورودي 93 به بعد چارت ترمي سرفصل دروس
23 مهندسي نفت-مهندسي بهره برداري از منابع نفتکارشناسي پيوستهورودي 91 چارت ترمي سرفصل دروس
24 مهندسي نفت-مهندسي حفاري و استخراج نفتکارشناسي پيوستهورودي 93 به بعد چارت ترمي سرفصل دروس
25 مهندسي نفت-مهندسي مخازن نفتکارشناسي پيوستهورودي 93 به بعد چارت ترمي سرفصل دروس
26 مهندسي نفت-مهندسي مخازن نفتکارشناسي پيوستهورودي 91 چارت ترمي سرفصل دروس
27 مهندسي کشتي (موتور)کارشناسي پيوستهکلي چارت ترمي سرفصل دروس
28 مهندسي تكنولوژي برق- قدرتکارشناسي ناپيوستهکلي چارت ترمي سرفصل دروس
29 مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوترکارشناسي ناپيوستهکلي چارت ترمي سرفصل دروس
بازدید امروز:1904
بازدید ديروز:3257
آنلاين:48
بازدید ماه جاري:1904
بازدید ماه قبل:107454
کل بازديد:448572