حوزه معاونت اداری مالي

تهيه و تنظيم بودجه و پيش بيني هاي لازم ساليانه و پيشنهاد آن به رئيس واحد دانشگاهي متبوع
انجام بررسي هاي سازماني به منظور ايجاد واحد هاي ضروري بر اساس تشکيلات مصوب و برآورد نيروي انساني مورد نياز واحد دانشگاهي
تنظيم برنامه هاي آموزشي ضمن خدمت براي کارکنان غير آموزشي در چهارچوب خط مشي کلي دانشگاه
اجراي کليه امور مالي واحد دانشگاهي و مراقبت در رعايت دقيق ضوابط مالي مورد عمل دانشگاه آزاد اسلامي
اداره امور استخدامي واحد دانشگاهي طبق مقررات و ضوابط مصوب و اظهار نظر در خصوص انتصابات جديد
تهيه و تدارک مايحتاج واحد دانشگاهي در چهار چوب مقررات مصوب دانشگاه ازاد اسلامي
انجام امور انتظامات واحد دانشگاهي در محدوده مقررات مورد عمل
نظارت بر حسن اجراي قراردادهاي ساختماني و انجام امور تاسيساتي تعميراتي تزئيني و بهداشت محيط و غيره در چهار چوب خط مشي تعيين شده از طرف مقامات ذي ربط دانشگاه
اتخاذ تصميم در مورد برنامه کار واحد هاي غير آموزشي تابعه
نظارت بر حسن جريان امور و اجراي وظايف ادارات و دفاتر تابعه
اعمال و اجراي صحيح ضوابط و آيين نامه هاي استخدامي
شرکت در تنظيم بودجه واحد دانشگاهي
شرکت در تهيه طرح هاي مربوط به امور رفاهي کارکنان واحد دانشگاهي در چهار چوب نظام کلي دانشگاه آزاد اسلامي
تنظيم امور کارگزيني و صدور احکام مربوط طبق مقررات و ضوابط مصوب
پيش بيني و تهيه مايحتاج ادارات مختلف واحد دانشگاهي
برقراري انتظامات و حفاظت از ساختمانهاي واحد دانشگاهي
انجام امور مربوط به تعمير و تنظيف ساختمانها و وسايل اداري طبق خط مشي کلي دانشگاه آزاد اسلامي
انجام امور مربوط به وسائل تاسيساتي و تجهيزاتي و تعميرات مربوط بر اساس خط مشي کلي دانشگاه آزاد اسلامي
وصول درآمدهاي واحد دانشگاهي متبوع حسب مقررات مصوب
تنظيم حسابهاي دريافتي و پرداختي واحد دانشگاهي
تهيه و تنظيم اطلاعات وآمارهاي مالي لازم در خصوص دريافت ها و پرداخت ها
نظارت بر مصرف اعتبارات از طريق رسيدگي قبل و بعد از خرج
اجراي دقيق خط مشي مالي دانشگاه تفسير مقررات مربوط براي واحدها و ادارات تابعه
تنظيم برنامه کار واحد ها و ادارات تابعه
ايجاد و هماهنگي بين فعاليت هاي واحدها و ادارات تابعه

نکات قابل توجه
  لينکهاي مهم
  دانلود فايل
  بازدید امروز:1937
  بازدید ديروز:3366
  آنلاين:52
  بازدید ماه جاري:21529
  بازدید ماه قبل:81898
  کل بازديد:3922487