گروه آموزشی مديريت
مديران گروه
  1. احمد طالبي زاده
رشته هاي گروه
  1. مديريت وكميسردريايي مقطع کارشناسي پيوسته
  2. مديريت صنعتي مقطع کارشناسي ارشد ناپيوسته
  3. مديريت صنعتي مقطع کارداني ناپيوسته
  4. مديريت صنعتي مقطع کارشناسي پيوسته
  5. مديريت صنعتي-توليد و عمليات مقطع کارشناسي ارشد ناپيوسته
  6. مديريت و بازرگاني دريايي مقطع کارشناسي پيوسته

درباره رشته مديريت صنعتي مقطع کارداني ناپيوسته

دوره کارشناسي مديريت دولتي يکي از دوره هاي تحصيلي آموزش عالي است و هدف از تشکيل اين دوره آموزش نيروي انساني متخصص مورد نياز سازمانها، اداره ها، موسسه هاي و شرکتهاي دولتي و خصوصي دولتي و خصوصي و نيز آشنايي دانشجويان با کاربرد روشهاي علمي در مديريت است.

درباره رشته مديريت صنعتي مقطع کارشناسي پيوسته

دوره کارشناسي مديريت دولتي يکي از دوره هاي تحصيلي آموزش عالي است و هدف از تشکيل اين دوره آموزش نيروي انساني متخصص مورد نياز سازمانها، اداره ها، موسسه هاي و شرکتهاي دولتي و خصوصي دولتي و خصوصي و نيز آشنايي دانشجويان با کاربرد روشهاي علمي در مديريت است.

چارت ترمي و سرفصل
#نام رشتهمقطعشرحدانلوددانلود
1 مديريت صنعتيکارداني ناپيوستهکلي چارت ترمي سرفصل دروس
2 مديريت صنعتيکارشناسي ارشد ناپيوستهبراي ورودي هاي 96 و قبل چارت ترمي سرفصل دروس
3 مديريت صنعتي-توليد و عملياتکارشناسي ارشد ناپيوستهبراي ورودي هاي 97 به بعد چارت ترمي سرفصل دروس
4 مديريت وكميسردرياييکارشناسي پيوستهکلي چارت ترمي سرفصل دروس
5 مديريت صنعتيکارشناسي پيوستهورودي قبل از 95 چارت ترمي سرفصل دروس
6 مديريت صنعتيکارشناسي پيوستهورودي 95 و بعد چارت ترمي سرفصل دروس
7 مديريت و بازرگاني درياييکارشناسي پيوستهکلي چارت ترمي سرفصل دروس
بازدید امروز:2125
بازدید ديروز:3366
آنلاين:52
بازدید ماه جاري:21717
بازدید ماه قبل:81898
کل بازديد:3922675