گروه آموزشی برق
مديران گروه
  1. ----
رشته هاي گروه
  1. الكتروتكنيك - برق صنعتي مقطع کارداني پيوسته
  2. مهندسي برق قدرت مقطع کارشناسي ارشد ناپيوسته
  3. مهندسي تكنولوژي برق- قدرت مقطع کارشناسي ناپيوسته

درباره رشته الكتروتكنيك - برق صنعتي مقطع کارداني پيوسته

گر نگاهي به اطرافمان بيندازيم، انبوهي از وسايل برقي را خواهيم ديد. امروزه زندگي بدون وسايل الكتربكي غير ممكن شده است. پس براي استقلال و همگامي با رشد جهاني نيازمند متخصصاني هستيم كه با اندوختن توشه علمي به كسب تكنولوژيهاي جديد اقدام كنند.

درباره رشته مهندسي تكنولوژي برق- قدرت مقطع کارشناسي ناپيوسته

گر نگاهي به اطرافمان بيندازيم، انبوهي از وسايل برقي را خواهيم ديد. امروزه زندگي بدون وسايل الكتربكي غير ممكن شده است. پس براي استقلال و همگامي با رشد جهاني نيازمند متخصصاني هستيم كه با اندوختن توشه علمي به كسب تكنولوژيهاي جديد اقدام كنند.

چارت ترمي و سرفصل
#نام رشتهمقطعشرحدانلوددانلود
1 الكتروتكنيك - برق صنعتيکارداني پيوستهکلي چارت ترمي سرفصل دروس
2 مهندسي برق قدرتکارشناسي ارشد ناپيوستهغيرمرتبط-دانشجوياني که مدرك کارشناسي آنان رشته مهندسي برق قدرت نمي باشد چارت ترمي سرفصل دروس
3 مهندسي برق قدرتکارشناسي ارشد ناپيوستهمرتبط-دانشجوياني که مدرك کارشناسي آنان رشته مهندسي برق قدرت مي باشد. چارت ترمي سرفصل دروس
4 مهندسي تكنولوژي برق- قدرتکارشناسي ناپيوستهکلي چارت ترمي سرفصل دروس
بازدید امروز:236
بازدید ديروز:3251
آنلاين:53
بازدید ماه جاري:42184
بازدید ماه قبل:81872
کل بازديد:157706