گروه آموزشی برق
مديران گروه
  1. ----
رشته هاي گروه
  1. الكتروتكنيك مقطع کارداني پيوسته
  2. الكتروتكنيك - برق صنعتي مقطع کارداني پيوسته
  3. مهندسي برق قدرت مقطع کارشناسي ارشد ناپيوسته
  4. مهندسي تكنولوژي برق- قدرت مقطع کارشناسي ناپيوسته

درباره رشته الكتروتكنيك - برق صنعتي مقطع کارداني پيوسته

گر نگاهي به اطرافمان بيندازيم، انبوهي از وسايل برقي را خواهيم ديد. امروزه زندگي بدون وسايل الكتربكي غير ممكن شده است. پس براي استقلال و همگامي با رشد جهاني نيازمند متخصصاني هستيم كه با اندوختن توشه علمي به كسب تكنولوژيهاي جديد اقدام كنند.

درباره رشته مهندسي تكنولوژي برق- قدرت مقطع کارشناسي ناپيوسته

گر نگاهي به اطرافمان بيندازيم، انبوهي از وسايل برقي را خواهيم ديد. امروزه زندگي بدون وسايل الكتربكي غير ممكن شده است. پس براي استقلال و همگامي با رشد جهاني نيازمند متخصصاني هستيم كه با اندوختن توشه علمي به كسب تكنولوژيهاي جديد اقدام كنند.

چارت ترمي و سرفصل
#نام رشتهمقطعشرحدانلوددانلود
1 الكتروتكنيكکارداني پيوستهکارداني پيوسته الكتروتكنيك ورودي 99 به بعد چارت ترمي سرفصل دروس
2 الكتروتكنيك - برق صنعتيکارداني پيوستهکارداني پيوسته الكتروتكنيك - برق صنعتي قبل از 99 چارت ترمي سرفصل دروس
3 مهندسي برق قدرتکارشناسي ارشد ناپيوستهارشد برق چارت ترمي سرفصل دروس
4 مهندسي برق قدرتکارشناسي ارشد ناپيوستهارشد برق قبل از 99 غير مرتبط چارت ترمي سرفصل دروس
5 مهندسي برق قدرتکارشناسي ارشد ناپيوستهارشد برق قبل از 99 مرتبط چارت ترمي سرفصل دروس
6 مهندسي تكنولوژي برق- قدرتکارشناسي ناپيوستهکلي چارت ترمي سرفصل دروس
بازدید امروز:1886
بازدید ديروز:3366
آنلاين:45
بازدید ماه جاري:21478
بازدید ماه قبل:81898
کل بازديد:3922436